Çocuk Seçim Beyannamemiz

Çocuk Komisyonumuz, çocuk alanında çalışan STK'larla birlikte Diyarbakır'da Çocuk Seçim Beyannamesi'ni açıkladı.


Demokratik siyaset zeminini yerel dinamiklerle örmeye, kentleri tüm özneleriyle yönetmeye geliyoruz! Yerelin en dinamik özneleri çocuklarla bütün yaşam alanlarımızı yeniden inşaya geliyoruz. Demokratik, ekolojik, kadın özgürlükçü yeni yaşamı çocuklarla birlikte kurmaya geliyoruz!

·       OHAL kapsamında çıkarılan KHK’lerle sömürge valisi gibi hareket eden kayyımlar eliyle toplumdan çalınan tüm çocuk kurumlarını yeniden hayata geçirip geliştireceğiz.
·       Çocuk politikalarını hayata geçirmek için belediyelerimizde Çocuk Politikaları Daire Başkanlığı kuracağız. Daire Başkanlığı bünyesinde oluşturulacak birimlerinde; çocukların katılım hakkı gereğince, kendi yaşamları ve yaşam alanları üzerinde söz kurabileceği, politika yapım ve karar alma süreçlerinin birer öznesi olabilecekleri demokratik siyasetin bir aracı olarak çocuk meclislerini çocuklarla birlikte yapılandıracağız.
·       Farklı yerellerde oluşan çocuk meclislerinin bir araya gelerek ortak çalışmalar yürütmesini teşvik edeceğiz. Böylece farklı yerellerdeki çocuk meclislerinin ortak gündemler etrafında toplanıp sorunların çözülmesine ilişkin kolektif aklın hayata geçirilmesine ön ayak olacağız.
·       Çocuk meclisleri bünyesinde oluşturulacak olan “Çocuk Danışma Kurulu”nu esas alarak çocukların yararlanabilecekleri mekânlar (park, oyun merkezleri, kütüphane vb) inşa etmenin yanı sıra, şehirleri çocuk dostu hale getireceğiz.
·       Çocuk yoksulluğuyla mücadele ve çocukların işçileştirilmesinin önüne geçmek için temel gelir güvencesi ve ona eşlik edecek ücretsiz sağlık, barınma, ulaşım gibi hakların güvence altına alınması için çalışmalar yürüteceğiz.
·       Yaşamın özneleri olan çocukların, dayanışma ekonomisi içerisinde üretirken öğreneceği, deneyim kazanabileceği mekanizmalar olarak çocuklarla birlikte ekolojik çocuk kooperatifleri kuracağız.
·       Çocukların anadillerinde kültürel-sanatsal, bilimsel, sportif deneyimler yaşayabileceği, oyunlar oynayabileceği ve sosyalleşebileceği mekânların yaratılması için çocuklarla birlikte çocuk akademilerini hayata geçireceğiz.
·       Siyasal İslam referanslarını esas alan tarikat, cemaat ve diğer oluşumların, dini araçsallaştırarak çocukları kendi politik gündemlerinin nesnesi haline getiren pratiklerine karşı; özgürlükçü laik bir anlayışı esas alan çocuk meclisleri, çocuk akademileri, çocuk kooperatifleri gibi mekanizmalar aracılığıyla, yerinden, eşit katılım hakkıyla biçimlenmiş, yeni bir yaşamı çocuklarla beraber inşa edeceğiz.
·       Çocuk yoksulluğunu önleyici politikalar geliştireceğiz. Çocukların yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenme hakkına erişimini sağlamak için her mahalleye erişilebilir gıda bankaları kuracağız.
·       Çocuk politikalarını, çocuklarla birlikte ve çocukların ihtiyaçları ile sorunlarını esas alarak geliştireceğiz. Çocuklara duyarlı bütçelemeyi hayata geçireceğiz.
·       Belediyelere içkin tüm yasal düzenlemelerde “Çocuk Etki Değerlendirmesi (ÇOED)” uygulamasını esas alacağız.
·       Nöroçeşitli çocukların yaşamın bütün alanlarına özgürce katılımını sağlamak için gerekli tedbirleri alarak kentleri erişilebilir hale getireceğiz.
·       Nöroçeşitli çocukların bağımsız yaşam koşullarını kazanabilmeleri adına gerekli olan ergoterapi, oyun terapisi, konuşma terapisi vb. eğitimlerin ücretsiz ve kişiselleştirilmiş olarak, sınırlama olmaksızın karşılanmasını sağlayacağız.
·       Çocuklarda her türlü bağımlılığının son bulması için önleyici ve koruyucu politikaları hayata geçireceğiz.
·       Özel savaş ve kapitalizmin yoksullaştırma politikalarından biri olarak kullanılan ve Türkiye genelinde 9 yaşa kadar inen uyuşturucu bağımlılığına son vermek için etkin politikalar üreterek aileler ve çocuklar için farkındalık eğitimleri düzenleyeceğiz.
·       Biliyoruz ki çocukların kamusal alanlarının tamamen ellerinden alınması, madde bağımlığını doğrudan etkileyen etmenlerin başında geliyor. Ancak bundan sonra aileler madde bağımlılığı konusunda kendilerini çaresiz hissetmesinler. Bağımlılıkla mücadelede demokratik kitle örgütleri, çocuk ve gençlik kurumları ile birlikte çalışarak çocukları ve gençleri bu belaya bulaştıran iktidar politikalarına karşı kendi birimlerimizi kuracağız.
·       Alanın uzmanlarından oluşan ve belediyelerimiz bünyesinde oluşturacağımız “Madde Bağımlılığı ile DEM Mücadele Birimi"ni 1 Nisan itibariyle halkımız tek adres olarak görebilir. Çocuk komisyonumuz bunun güvencesi ve sözü olacaktır.
·       Göçmen ve mülteci çocukların toplumsal yaşamın her alanına eşit katılımlarını sağlayacağız.
·       Evlilik adı altında çocuk istismarını önlemek için etkin bir mücadele yürütecek, farkındalık yaratıcı faaliyetleri yürüteceğiz.
·       18 yaşına kadar tüm çocuklar için şehir içi ulaşımı ve kültürel etkinliklere katılımı ücretsiz hale getireceğiz.
·       Tüm çocuklara ve ebeveynlere ergen sağlığına dair çalışmalar yürüteceğiz.
·       Başta kız çocukları olmak üzere bütün çocukların eğitimlerini sürdürebilmeleri için ücretsiz yurt, servis ve internet hizmeti sağlayacağız.
·       Çocuk bakım hizmetlerini yaygınlaştıracağız.
·       Çok dilliliği esas alan kreşler açarak çocuklara tam gün hizmet vereceğiz.
·       Sokakları, ulaşım araçlarını, parkları ve oyun alanlarını nöröçeşitli çocuklar dahil bütün çocuklar için erişilebilir ve güvenli hale getireceğiz.
·        Çocuklar için bilim, doğa ve kültür merkezleri açacağız.
·       Kolektif hafızanın yeni kuşaklara aktarımını sağlamak için çocuk oyunlarını, hikâye ve masallarını derleyeceğiz. Çocukların derlenen bu materyallere erişimi için Masal Evleri/Oyun Evleri/Mala Çirokbêjan inşa edeceğiz.
·       Kültürel asimilasyonun önüne geçmek için tüm yerellerde geleneksel ezgilerin kayıt altına alındığı ve bu ezgiler ile geleneksel sanatçıların yeni kuşaklara öğretildiği “Çocuk Müzik Evleri” kuracağız.
·       Çocuklara yönelik gerçekleştirilen her türlü şiddet ve istismarı önleyici tedbirleri alacağız. Bu amaçla Çocuk ihmal ve istismarına karşı “mücadele ve danışma” birimi kurarak yetişkinlere ve çocuklara yönelik farkındalık yaratma çalışmaları yürüteceğiz.
·       Toplumda cinsiyetçi iş bölümünü pekiştiren kalıplara karşı toplumsal cinsiyet eşitliğini ve özgürlüğünü esas alan çalışmalar yürüteceğiz.
·       Çocuklarla ilgili çalışmalar yürüten sivil toplum örgütleri ve yerel dinamiklerle iş birliği yapacak ve bu kurumların faaliyetlerini destekleyeceğiz.
·       Kanunla ihtilaflı hale getirilmiş çocuklara hukuki ve psikolojik destek sağlayacağız.
·       Tüm okullarda ve köylerde gezici ve ücretsiz ağız ve diş sağlığı taraması çalışmalarını yaygınlaştıracağız, ihtiyacı olanlara ücretsiz tedavi hizmeti vereceğiz.
·       Çocuklara hizmet üreten her kurumda istihdam sağlayacağız.
·       Ülkenin deprem kuşağında olması sebebiyle, muhtemel depremlere hazırlıklı olunması adına belediyelerimizde kurulacak olan Afet Koordinasyon Biriminin çalışmalarını çocukları da esas alarak yapılandırmasını sağlayacağız. Çocuklara güvenli yaşam alanları sağlamak için yerellerimizde tüm yapıları depreme karşı dayanıklı hale getireceğiz ve güçlendireceğiz. Yeni yapıları deprem gerçeğini dikkate alacak şeffaf, denetlenebilir bir anlayışla inşa edilmesini sağlayacağız.
·       Deprem gerçekliğine ilişkin çocuklarda farkındalık yaratacak çalışmalar yürüteceğiz.
·       Çocuklarla ilgili atacağımız her adımda; başta BM Çocuk Haklarına dair Sözleşme olmak üzere, uluslararası çocuk hakları belgelerini referans alacağız.

23 Mart 2024